AKTY PRAWNE

Home / AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r. Poz. 409, 730)

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 18 marca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 Poz. 603)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. Poz. 1148, 1078, 1680, 1681)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 40).

Uchwała nr XLII/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów  oraz dla osób prowadzących
działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie.